Minor Case Rye Whiskey

ModernThirst tastes Minor Case Rye, a Sherry-finished straight rye whiskey form Limestone Branch.